in samenwerking met StiPP
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20

Privacy Policy

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.
1 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Apple Tree te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy- en cookie policy. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Apple Tree gaat dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacy- en cookie policy omschrijft onder meer verwerkingsdoeleinden, de gegevens- categorieën, de bewaartermijnen, het gebruik van cookies door Apple Tree en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

2 Wanneer is deze privacy- en cookie policy van toepassing?
Deze privacy- en cookie policy heeft betrekking op de gegevensverwerking door Apple Tree van haar klanten en gebruikers van deze website.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Apple Tree de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. In de meldingen staat welke gegevens Apple Tree verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen of instanties de gegevens (kunnen) worden verstrekt.

3 Welke gegevens verwerken wij?
Apple Tree gebruikt persoonsgegevens en technische gegevens van haar klanten en de gebruikers van deze wibesite voor verschillende doeleinden.

3.1 Particuliere klanten
Wanneer u klant bent of wordt van Apple Tree, dan verwerken wij een aantal persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

3.1.1 om u als (potentiële) klant te kunnen beoordelen en accepteren en u een overeenkomst te kunnen aanbieden.
Wat houdt dit doel in?
Voordat Apple Tree een klant mag accepteren, moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Zo dient Apple Tree conform de wettelijke verplichtingen uw identiteit vast te stellen. Indien u in aanmerking komt als klant van Apple Tree, dan gebruikt Apple Tree de persoonsgegevens ook voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u.

Welke gegevens verwerkt Apple Tree voor dit doel?
Apple Tree verwerkt uw aanhef, naam, adres- en woonplaatsgegevens, land waar u woont, land waarvan u ingezetene bent, nationaliteit, geboortedatum, Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, geboorteplaats en geboorteland.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Indien u geen klant wordt, dan bewaart Apple Tree uw gegevens gedurende één jaar. Indien u wel klant wordt, dan bewaart Apple Tree uw persoonsgegevens voor de duur van de relatie met u. Wanneer de relatie wordt beëindigd, dan bewaart Apple Tree uw persoonsgegevens tot vijf jaar na het einde van de relatie op grond van wettelijke verplichtingen

3.1.2 om de overeengekomen financiële diensten en producten mogelijk te maken.
Wat houdt dit doel in?
Apple Tree levert de overeengekomen producten en diensten aan u, zoals het afwikkelen van de aaanvraag en de begeleiding bij het overboeken van uw pensioenkapitaal rechtstreeks naar de verzekeraar van uw keuze.

Welke gegevens verwerkt Apple Treevoor dit doel?
Om de overeengekomen producten en diensten te leveren verwerkt Apple Tree gegevens zoals uw naam, polisnummer, gegevens over afgenomen producten en diensten en correspondentie.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Apple Tree bewaart deze gegevens tot vijf jaar na het einde van de relatie met u op grond van wettelijke verplichtingen.

3.1.3 om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen.
Wat houdt dit doel in?
Apple Tree is een financiële instelling en draagt daarom mede bij aan de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Hieronder vallen onder andere het bestrijden, voorkomen en opsporen van strafbare of onrechtmatig gedragingen (of pogingen daartoe) gericht tegen de financiële sector, Apple Tree, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Welke gegevens verwerkt Apple Tree voor dit doel?
Voor dit doel kan Apple Tree uw naam, uw contactgegevens en gegevens ten aanzien van vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen, zoals fraude, verwerken.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Apple Tree bewaart de gegevens tot vijf jaar na einde van de relatie met u op grond van wettelijke verplichtingen.

3.2 Gebruik van de website
Wanneer u gebruik maakt van deze website dan verzamelt en verwerkt Apple Tree gevens voor de volgende doeleinden:

3.2.1 om de functionaliteiten van deze website te beheren, onder meer door het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies zie paragraaf 4 hieronder.
Wat houdt dit doel in?

Wanneer u deze website bezoekt, dan verwerken wij een aantal technische gegevens die te maken hebben met het gebruik van de site, zodat Apple Tree u de functionaliteiten van de websites kan leveren. Met behulp van deze gegevens beheert Apple Tree de websites, onder andere om het gebruiksgemak te verbeteren en technische storingen op te lossen. Op deze manier zorgt Apple Tree ervoor dat u de website gemakkelijk kunt gebruiken.

Welke gegevens verwerkt Apple Tree voor dit doel?
Apple Tree verwerkt voor dit doel technische gegevens, zoals uw IP-adres, het type verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina's die u via de website hebt bezocht.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Apple Tree bewaart de technische gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel.

3.2.2 om uw vragen te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken, wanneer u via het contactformulier vragen stelt aan ons of opmerkingen bij ons achterlaat.
Wat houdt dit doel in?

Wanneer u vragen stelt of opmerkingen achterlaat via het contactformulier, dan verwerkt Apple Tree persoonsgegevens om uw vraag of opmerking zo adequaat mogelijk af te handelen. Ook gebruikt Apple Tree deze gegevens om haar dienstverlening te evalueren en te verbeteren.

Welke gegevens verwerkt Apple Tree voor dit doel?
Apple Tree wil u graag correct benaderen en verzoekt u daarom in het contactformulier om uw geslacht, voorletters en achternaam, adresgegevens en e-mailadres in te vullen.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Apple Tree bewaart deze persoonsgegevens maximaal vijf jaar.


3.3 Bewaren e-mails met Apple Tree
Indien u e-mailt met Apple Tree, dan bewaart Apple Tree deze e-mails.

Wat houdt dit doel in?
Apple Tree bewaart e-mails ter verificatie van en onderzoek naar (verleende) opdrachten en meer in het algemeen de geleverde diensten. Ook kan Apple Tree e-mails bewaren om te gebruiken voor het opleiden, coachen en evalueren van haar medewerkers. Verder bewaart Apple Tree chatgesprekken of e-mails indien zij dit vanuit fraudepreventie noodzakelijk acht.

Welke gegevens verwerkt Apple Tree voor dit doel?
Apple Tree verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens tijdens het gesprek zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw vraag of klacht.

Hoe lang bewaart Apple Tree deze gegevens?
Opgeslagen conversaties voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden bewaard voor de duur van vijf jaar na het contact. Indien er een onderzoek of juridische claim is ingesteld, dan blijven deze gegevens bewaard, tenzij dit in strijd is met wet-en regelgeving. De bewaarde conversaties worden niet langer bewaard dan vijf jaar na het contact, indien deze voor coachings-, opledings en evaluatiedoeleinden worden gebruikt. Bewaarde conversaties voor het doel van fraudepreventie worden niet langer bewaard dan vijf jaar na het contact.
Indien gegevens deel uit maken van een juridisch dossier dan zullen deze gegevens bewaard worden, tenzij verwijdering vereist is bij wet- en of regelgeving.

4. Toegang tot gegevens
Uitsluitend indien Apple Tree hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In geen geval verstrekt Apple Tree uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

5. Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Apple Tree over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Apple Tree
Beethovenstraat 59-1hg
1077 HN Amsterdam

Vergunningen
Apple Tree (onze handelsnaam) is op naam van Oudedags Optimalisator B.V. (onze onderneming) aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM) vergunningnummer 12002018
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 34125064
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 300.000013

Klachten
Indien u onverhoopt klachten over StiPP.metpensioen.nl heeft verzoeken wij u dit altijd eerst direct aan ons kenbaar te maken. Wij zullen samen met u zoeken naar een oplossing. Als u vervolgens toch van mening blijft dat u door het handelen van StiPP.metpensioen.nl in uw belang bent geschaad kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).